Predstavitev

Strokovno združenje lekarnarjev Slovenije (SZLS) je neprofitno neodvisno strokovno združenje, v katerem se prostovoljno združujejo magistri farmacije s pridobljeno koncesijo za opravljanje lekarniške dejavnosti kot javne službe (lekarnarji) s ciljem ustvarjanja kakovostne, varne in k pacientu usmerjene lekarniške dejavnosti v Sloveniji, z enakomerno dostopnostjo do lekarniških storitev za vse prebivalce Slovenije. Strokovno združenje lekarnarjev Slovenije prepoznava zdravstveno naravo poklica magister farmacije in spoštuje njegovo etično zavezanost k skrbi za paciente. Strokovno združenje lekarnarjev Slovenije si prizadeva za vzpostavitev družbenega in zakonodajnega okolja, ki bo zagotavljalo strokovno in materialno neodvisnost lekarnarja ter obenem omogočalo razvijanje zdrave tekmovalnosti, napredek in strokovni razvoj lekarniške dejavnosti.

Vizija

Naša vizija je kakovostna, varna in učinkovita preskrba z zdravili po načelih farmacevtske skrbi za vse paciente. Lekarne, kot vrhunske zdravstvene ustanove v lasti lekarnarjev, bodo izvajale to preskrbo in skrbele za razvoj in napredek.

Naloge združenja

 1. pripravlja poročila, mnenja in predloge glede preskrbe prebivalstva Slovenije z zdravili in drugimi, z zdravjem povezanimi izdelki, izdaje zdravil in medicinsko-tehničnih pripomočkov, vzgoje, izobraževanja in usposabljanja farmacevtskih delavcev in glede drugih problemov, ki se nanašajo na dejavnost lekarn;
 2. aktivno sodeluje pri pripravi zakonskih predpisov, ki se nanašajo na lekarniško dejavnost, zdravila, načrtovanje mreže lekarn in lekarniških strokovnih delavcev in drugih predpisov, ki vplivajo na dejavnost lekarn;
 3. sodeluje z lekarnami, ki niso člani združenja, s farmacevtsko industrijo in veledrogerijami za zagotavljanje kakovostne oskrbe z zdravili;
 4. sodeluje z izobraževalnimi ustanovami pri oblikovanju in izvajanju vzgojno-izobraževalnih programov in programov vseživljenjskega učenja farmacevtskih strokovnih delavcev;
 5. sodeluje s strokovnim farmacevtskimi institucijami s ciljem razreševanja lekarniške problematike;
 6. ustanavlja sklade za pomoč svojim članom;
 7. za potrebe svojih članov vodi evidence predpisov, ki urejajo lekarniško dejavnost;
 8. organizira strokovna srečanja, seminarje in druge oblike strokovnega izpopolnjevanja;
 9. izdaja strokovne in informativne publikacije za svoje člane;
 10. skrbi za zagotavljanje kakovosti galenskih in magistralnih pripravkov ter drugih izdelkov, ki se izdajajo v lekarnah in vzpodbuja aktivnosti za stalni dvig kakovosti izdelkov in storitev v lekarnah;
 11. izvaja strokovno svetovanje in pripravlja ekspertna mnenja s področja dejavnosti lekarn za svoje člane, državne organe in druge naročnike;
 12. opravlja druge naloge, ki jih določijo organi združenja.

Zgodovina

29.9.2010 se nas je 27 članov zbralo na 1. občem zboru v Ljubljani.